Bezprawne zawiadomienie

akillitelefon.com zobowiązuje się do poszanowania praw intelektualnych i przemysłowych oraz praw osobistych społeczeństwa, partnerów biznesowych i osób trzecich, a także poszanowania prawa i przepisów prawa.

W odniesieniu do treści tworzonych przez członków i użytkowników akillitelefon.com, „dostawca usług hostingowych” określony w ustawie nr 5651 w sprawie „Regulacji transmisji w Internecie i zwalczania przestępstw popełnianych za pośrednictwem tych transmisji”; służy jako „dostawca treści” dla treści, które produkuje.

akillitelefon.com nie ma obowiązku sprawdzania, czy treści tworzone przez jego użytkowników i członków nie są niezgodne z prawem. akillitelefon.com przyjęła metodę „OSTRZEGAJ I USUŃ” w przypadku treści niezgodnych z prawem oraz treści, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa osób trzecich.

Osoby fizyczne i prawne, posiadacze praw sąsiednich lub pokrewnych lub stowarzyszenia zawodowe, które twierdzą, że niektóre treści w akillitelefon.com naruszają dobra osobiste, prawa intelektualne i przemysłowe,

• adres URL treści naruszających prawo oraz przedmiot treści naruszającej,

• w przypadku osoby fizycznej dokument potwierdzający jej tożsamość, w przypadku osoby prawnej dokument rejestracyjny izby, w przypadku stowarzyszenia zawodowego pismo z podpisem osoby upoważnionej,

• Pełnomocnictwo w przypadku korzystania z pełnomocnictwa,

• Dokument potwierdzający, że jest uprawniony do wniosków o prawa intelektualne i przemysłowe,

• Imię i nazwisko / tytuł oraz otwarte adresy kontaktowe,

pod warunkiem, że akillitelefon.com [email chroniony] mogą wysyłać powiadomienia na swój adres e-mail. Żądania i skargi kierowane na ten adres do komunikacji elektronicznej będą rozpatrywane przez służby prawne, jeśli uzna to za konieczne, treści naruszające prawo zostaną jak najszybciej usunięte z systemu akillitelefon.com, a adresat zostanie o tym poinformowany.